javascript类库:element ui table 增加筛选的方法示例

2018-11-27 10:47:53 互联网
8 0
文章主要介绍了element ui table 增加筛选的方法示例,详细的介绍了如何添加规则内容,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

网上大部分都可以增加筛选功能,但没有找到下列这种情况。

若表头数据较多,而表头是自己通过v-for循环产生,这种情况怎么给虚拟dom添加筛选规则。

 1. <el-table-column v-for="item in tableHead" :key="item.id" :prop="item.id" :label="item.label" :filters="item.filter" :filter-method="item.filter && filterHandler">

列表头是通过v-for循环遍历出来的数据

如何添加规则内容

首先,element提供了filters,filter-method两个属性,一个是写规则的内容,一个是写的方法。

 1. this.tableHead = [
 2.    {id: '1', label: xxx},
 3.    {id: '2', label: xxx, filter: []},
 4.    {id: '3', label: xxx, filter: []},
 5.    {id: '4', label: xxx},
 6.    {id: '5', label: xxx},
 7.    {id: '6', label: xxx, filter: []}
 8.   ]

只需要在要添加规则的上面加上filter这个key值。

filter里面的内容要按照element ui 上面的格式塞进去

 1. :filters="[{ text: '家', value: '家' }, { text: '公司', value: '公司' }]"

所以只能用方法来找到相应的id然后再处理。

 1. let filterList = this.tableHead.filter(i => i.id === '1')[0].filter

规则的内容是和列表内容有关系,而一般情况下列表的内容也是从后端数据拿到的。所以要对规则的内容进行处理。

 1. this.tableData.forEach((item) => {
 2.    filterList.push({
 3.    text: item.xxx, value: item.yyy
 4.   })
 5.  })

这样操作肯定会有重复的text和value,所以需要去重。

去重方法:

 1. uniqArrObject (arr) {
 2.   let result = {}
 3.   let finalResult = []
 4.   for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
 5.    result[arr[i].text] = arr[i]
 6.   }
 7.   for (let key in result) {
 8.    finalResult.push(result[key])
 9.   }
 10.   return finalResult
 11.  },

得到最终的规则内容:

 1. filterList = this.uniqArrObject(filterList)

规则方法

 1. filterHandler (value, row, column) {
 2.   const property = column['property']
 3.   return row[property] === value || row[property].value === value
 4. },

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助。

收藏 举报

延伸 · 阅读